Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden per 28-02-2015

Handelsnaam: Out Design
Rechtsvorm: Eenmanszaak
KVK-nummer: 27376871

Adresgegevens:
Ringvaartlaan 25
2181 NG Hillegom

Artikel 1: Definities

1.      Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die een overeenkomst is aangegaan tot het afnemen van diensten bij Out Design.
2.     Opdrachtnemer: Out Design, Ringvaartlaan 25, Hillegom.
3.     Overeenkomst: Elke verbintenis tussen de opdrachtgever en Out Design.
4.     Diensten: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
Artikel 2: Algemene bepalingen

1.     De opdrachtnemer behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden soepel toe te passen. De opdrachtgever mag hieruit geen rechten ontlenen.
2.     Out design heeft de inhoud van prijsopgaven, website en overeenkomsten zorgvuldig samengesteld. Onjuistheden en/of onvolledigheden van de inhouden geven de opdrachtgever geen garanties.
3.     De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Out Design.
4.     Door ondertekening van een offerte of overeenkomst met Out Design bevestigd de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat de opdrachtgever hiermee akkoord gaat.

Artikel 3: Offertes, prijzen en facturatie

1.     De genoemde prijzen in de offertes worden exclusief btw vermeld, waarbij de totale btw bijgeteld wordt. Bij aangeven wordt een offerte aan consumenten inclusief btw geleverd.
2.     Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Out Design van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3.     De offerte is, mits anders aangegeven, 14 dagen geldig. Na 14 dagen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen uit de offerte. Out Design behoudt zich het recht om offertes tussentijds te wijzigen.

3.2 Bij het tussentijds wijzigen heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.     Aan kennelijke fouten in opgaven van specificaties en/of andere aanduidingen van diensten kunnen geen rechten worden ontleent.
5.      Alle in een offerte genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief het op dat moment geldende BTW-tarief en andere door een overheid opgelegde heffingen.
6.     De opgegeven prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor de prestatie conform de in de offerte vastgelegde specificaties.
7.     Indien geen prijs is overeengekomen, worden conform vigerend tarief de bestede uren periodiek gefactureerd.
8.     Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.

Artikel 4: Annulering en beëindiging

1.     In geval van annulering door de opdrachtgever voordat de uitvoering van de overeenkomst aanvang heeft genomen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer gederfde winst, geleden verlies en reeds gemaakte kosten.
2.     Bij annulering tijdens de uitvoering van de overeenkomst , is de opdrachtgever het gehele bedrag verschuldigd.
3.     Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
4.     Out Design kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Out Design gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
5.     Out Design heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Out Design niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Out Design zal de opdrachtgever van te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Out Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Out Design beroept zich hierbij op het retentierecht.
6.     In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever

1.     De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
2.     Out Design mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
3.     Opdrachtgever is gehouden de instructies van Out Design omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
4.     Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
5.     De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

Artikel 6:  Overmacht

1.     In geval van overmacht is Out Design gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2.     Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3.     Out Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Out Design geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 7 : Diverse bepalingen

1.     Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.     Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3.     Out Design kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4.     Out Design heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.